ارتباط با فروش
واحد تماس
مدير بازاريابي و فروش
تلفن:52032 065226
فکس52031 065226
پست الکترونیک: akbari@stpc.ir
خدمات فروش
تلفن:52032 065226
پست الکترونیک: akbari@stpc.ir